Open Access Nano Express

Nanofluids Containing γ-Fe2O3 Nanoparticles and Their Heat Transfer Enhancements

Shou-Zhu Guo, Yang Li, Ji-Sen Jiang* and Hua-Qing Xie*

Nanoscale Research Letters 2010, 5:1222-1227  doi:10.1007/s11671-010-9630-1

Accesses  

  • Last 30 days: 66 accesses
  • Last 365 days: 482 accesses
  • All time: 1939 accesses

Cited by