Download references

Open Access

Tin Oxide Nanorod Array-Based Electrochemical Hydrogen Peroxide Biosensor

Jinping Liu*, Yuanyuan Li, Xintang Huang and Zhihong Zhu

Nanoscale Research Letters 2010, 5:1177-1181  doi:10.1007/s11671-010-9622-1

Include


Format