Open Access Nano Express

Transverse electric field–induced deformation of armchair single-walled carbon nanotube

Biao Kan, Jianning Ding*, Ningyi Yuan, Junxiong Wang, Zhigang Chen and Xiaoshuang Chen

Nanoscale Research Letters 2010, 5:1144-1149  doi:10.1007/s11671-010-9617-y

Accesses  

  • Last 30 days: 95 accesses
  • Last 365 days: 2504 accesses
  • All time: 3644 accesses