Download references

Open Access

Fabrication and Optical Behaviors of Core–Shell ZnS Nanostructures

Zai-Xing Yang, Wei Zhong*, Yu Deng, Chaktong Au and You-Wei Du

Nanoscale Research Letters 2010, 5:1124-1127  doi:10.1007/s11671-010-9612-3

Include


Format