Open Access Nano Express

Fabrication and Optical Behaviors of Core–Shell ZnS Nanostructures

Zai-Xing Yang, Wei Zhong*, Yu Deng, Chaktong Au and You-Wei Du

Nanoscale Research Letters 2010, 5:1124-1127  doi:10.1007/s11671-010-9612-3

Accesses  

  • Last 30 days: 35 accesses
  • Last 365 days: 379 accesses
  • All time: 1455 accesses