Open Access Nano Express

Low-Cost Flexible Nano-Sulfide/Carbon Composite Counter Electrode for Quantum-Dot-Sensitized Solar Cell

Minghui Deng, Quanxin Zhang, Shuqing Huang, Dongmei Li, Yanhong Luo, Qing Shen, Taro Toyoda and Qingbo Meng*

Nanoscale Research Letters 2010, 5:986-990  doi:10.1007/s11671-010-9592-3

Accesses  

  • Last 30 days: 62 accesses
  • Last 365 days: 874 accesses
  • All time: 2555 accesses

Cited by

SpringerOpen: 1 citation