Download references

Open Access

Nonstoichiometric Titanium Oxides via Pulsed Laser Ablation in Water

Chang-Ning Huang, Jong-Shing Bow, Yuyuan Zheng, Shuei-Yuan Chen, NewJin Ho and Pouyan Shen*

Nanoscale Research Letters 2010, 5:972-985  doi:10.1007/s11671-010-9591-4

Include


Format