Open Access Nano Express

Nonstoichiometric Titanium Oxides via Pulsed Laser Ablation in Water

Chang-Ning Huang, Jong-Shing Bow, Yuyuan Zheng, Shuei-Yuan Chen, NewJin Ho and Pouyan Shen*

Nanoscale Research Letters 2010, 5:972-985  doi:10.1007/s11671-010-9591-4

Accesses  

  • Last 30 days: 60 accesses
  • Last 365 days: 645 accesses
  • All time: 2817 accesses