Open Access Nano Express

Template Synthesis of Carbon Nanofibers Containing Linear Mesocage Arrays

Yongwen Wang, Mingbo Zheng, Hongling Lu, Shaoqing Feng, Guangbin Ji and Jieming Cao*

Nanoscale Research Letters 2010, 5:913-916  doi:10.1007/s11671-010-9562-9

Accesses  

  • Last 30 days: 43 accesses
  • Last 365 days: 363 accesses
  • All time: 1129 accesses