Download references

Open Access Open Badges

InGaAs Quantum Well Grown on High-Index Surfaces for Superluminescent Diode Applications

Zhenhua Li, Jiang Wu*, Zhiming M Wang, Dongsheng Fan, Aqiang Guo, Shibing Li, Shui-Qing Yu, Omar Manasreh and Gregory J Salamo

Nanoscale Research Letters 2010, 5:1079-1084  doi:10.1007/s11671-010-9605-2

Include


Format