Open Access Nano Express

InGaAs Quantum Well Grown on High-Index Surfaces for Superluminescent Diode Applications

Zhenhua Li, Jiang Wu*, Zhiming M Wang, Dongsheng Fan, Aqiang Guo, Shibing Li, Shui-Qing Yu, Omar Manasreh and Gregory J Salamo

Nanoscale Research Letters 2010, 5:1079-1084  doi:10.1007/s11671-010-9605-2

Accesses  

  • Last 30 days: 42 accesses
  • Last 365 days: 380 accesses
  • All time: 1204 accesses

Cited by

SpringerOpen: 2 citations