Open Access Nano Express

Carbon-Coated SnO2 Nanorod Array for Lithium-Ion Battery Anode Material

Xiaoxu Ji, Xintang Huang*, Jinping Liu, Jian Jiang, Xin Li, Ruimin Ding, Yingying Hu, Fei Wu and Qiang Li

Nanoscale Research Letters 2010, 5:649-653  doi:10.1007/s11671-010-9529-x

Accesses  

  • Last 30 days: 42 accesses
  • Last 365 days: 485 accesses
  • All time: 2223 accesses

Cited by

SpringerOpen: 1 citation