Download references

Open Access

Synthesis and Sensing Properties of ZnO/ZnS Nanocages

Xue-Lian Yu, Hui-Ming Ji, Hong-Li Wang, Jing Sun and Xi-Wen Du*

Nanoscale Research Letters 2010, 5:644-648  doi:10.1007/s11671-010-9528-y

Include


Format