Open Access Nano Express

Microwave Synthesis of Nearly Monodisperse Core/Multishell Quantum Dots with Cell Imaging Applications

Huaipeng Su, Hengyi Xu, Shuai Gao, JohnDavid Dixon, Zoraida P Aguilar, Andrew Y Wang*, Jian Xu* and Jingkang Wang*

Nanoscale Research Letters 2010, 5:625-630  doi:10.1007/s11671-010-9525-1

Accesses  

  • Last 30 days: 58 accesses
  • Last 365 days: 481 accesses
  • All time: 2076 accesses