Download references

Open Access Open Badges

Low-Temperature Preparation of Superparamagnetic CoFe2O4 Microspheres with High Saturation Magnetization

HongLei Yuan, YongQiang Wang, ShaoMin Zhou*, LiSheng Liu, XiLiang Chen, ShiYun Lou, RuiJian Yuan, YaoMing Hao and Ning Li

Nanoscale Research Letters 2010, 5:1817-1821  doi:10.1007/s11671-010-9718-7

Include


Format