Download references

Open Access

Template Route to Chemically Engineering Cavities at Nanoscale: A Case Study of Zn(OH)2 Template

Dapeng Wu, Yi Jiang, Junli Liu, Yafei Yuan, Junshu Wu, Kai Jiang* and Dongfeng Xue*

Nanoscale Research Letters 2010, 5:1779-1787  doi:10.1007/s11671-010-9711-1

Include


Format