Download references

Open Access

Hierarchical Cd4SiS6/SiO2 Heterostructure Nanowire Arrays

Jian Liu, Chunrui Wang*, Qingqing Xie, Junsheng Cai and Jing Zhang

Nanoscale Research Letters 2009, 5:231-236  doi:10.1007/s11671-009-9470-z

Include


Format