Download references

Open Access

Preparation and Characterization of a Lecithin Nanoemulsion as a Topical Delivery System

Huafeng Zhou, Yang Yue, Guanlan Liu, Yan Li, Jing Zhang, Qiu Gong, Zemin Yan and Mingxing Duan*

Nanoscale Research Letters 2009, 5:224-230  doi:10.1007/s11671-009-9469-5

Include


Format