Open Access Nano Express

Preparation and Characterization of a Lecithin Nanoemulsion as a Topical Delivery System

Huafeng Zhou, Yang Yue, Guanlan Liu, Yan Li, Jing Zhang, Qiu Gong, Zemin Yan and Mingxing Duan*

Nanoscale Research Letters 2009, 5:224-230  doi:10.1007/s11671-009-9469-5

Accesses  

  • Last 30 days: 84 accesses
  • Last 365 days: 1079 accesses
  • All time: 3548 accesses