Open Access Nano Express

Facile Fabrication of Ultrafine Hollow Silica and Magnetic Hollow Silica Nanoparticles by a Dual-Templating Approach

Wei Wu, Xiangheng Xiao, Shaofeng Zhang, Lixia Fan, Tangchao Peng, Feng Ren and Changzhong Jiang*

Nanoscale Research Letters 2009, 5:116-123  doi:10.1007/s11671-009-9452-1

Accesses  

  • Last 30 days: 70 accesses
  • Last 365 days: 449 accesses
  • All time: 1420 accesses