Download references

Open Access Open Badges

Interaction Between Nano-Anatase TiO2 and Liver DNA from Mice In Vivo

Na Li, Linglan Ma, Jue Wang, Lei Zheng, Jie Liu, Yanmei Duan, Huiting Liu, Xiaoyang Zhao, Sisi Wang, Han Wang, Fashui Hong* and Yaning Xie

Nanoscale Research Letters 2009, 5:108-115  doi:10.1007/s11671-009-9451-2

Include


Format