Open Access Nano Express

A Two-Step Hydrothermal Synthesis Approach to Monodispersed Colloidal Carbon Spheres

Chuyang Chen, Xudong Sun*, Xuchuan Jiang, Dun Niu, Aibing Yu, Zhigang Liu and JiGuang Li

Nanoscale Research Letters 2009, 4:971-976  doi:10.1007/s11671-009-9343-5

Accesses  

  • Last 30 days: 150 accesses
  • Last 365 days: 1553 accesses
  • All time: 2851 accesses