Open Access Nano Express

In Situ Mineralization of Magnetite Nanoparticles in Chitosan Hydrogel

Yongliang Wang, Baoqiang Li*, Yu Zhou and Dechang Jia

Nanoscale Research Letters 2009, 4:1041-1046  doi:10.1007/s11671-009-9355-1

Accesses  

  • Last 30 days: 32 accesses
  • Last 365 days: 484 accesses
  • All time: 1368 accesses