Open Access Nano Express

Membrane Surface Nanostructures and Adhesion Property of T Lymphocytes Exploited by AFM

Yangzhe Wu, Hongsong Lu, Jiye Cai*, Xianhui He, Yi Hu, HongXia Zhao and Xiaoping Wang

Nanoscale Research Letters 2009, 4:942-947  doi:10.1007/s11671-009-9340-8

Accesses  

  • Last 30 days: 64 accesses
  • Last 365 days: 426 accesses
  • All time: 1165 accesses