Open Access Nano Express

Heat Conduction of Air in Nano Spacing

Yao-Zhong Zhang, Bo Zhao, Gai-Yan Huang, Zhi Yang and Ya-Fei Zhang*

Nanoscale Research Letters 2009, 4:850-853  doi:10.1007/s11671-009-9335-5

Accesses  

  • Last 30 days: 36 accesses
  • Last 365 days: 413 accesses
  • All time: 1036 accesses

Cited by

SpringerOpen: 1 citation