Download references

Open Access

SiC Nanorods Grown on Electrospun Nanofibers Using Tb as Catalyst: Fabrication, Characterization, and Photoluminescence Properties

Jin-Yuan Zhou, Zhi-Yong Chen, Ming Zhou, Xiu-Ping Gao and Er-Qing Xie*

Nanoscale Research Letters 2009, 4:814-819  doi:10.1007/s11671-009-9320-z

Include


Format