Download references

Open Access

Enhanced Luminescence of Eu-Doped TiO2Nanodots

Ming Luo, Kui Cheng, Wenjian Weng*, Chenlu Song, Piyi Du, Ge Shen, Gang Xu and Gaorong Han

Nanoscale Research Letters 2009, 4:809-813  doi:10.1007/s11671-009-9319-5

Include


Format