Open Access Nano Express

An Effective Amperometric Biosensor Based on Gold Nanoelectrode Arrays

Yanyan Liu, Yingchun Zhu*, Yi Zeng and Fangfang Xu

Nanoscale Research Letters 2008, 4:210-215  doi:10.1007/s11671-008-9227-0

Accesses  

  • Last 30 days: 41 accesses
  • Last 365 days: 490 accesses
  • All time: 1661 accesses