Download references

Open Access Open Badges

A Novel Docetaxel-Loaded Poly (ε-Caprolactone)/Pluronic F68 Nanoparticle Overcoming Multidrug Resistance for Breast Cancer Treatment

Lin Mei*, Yangqing Zhang, Yi Zheng, Ge Tian, Cunxian Song, Dongye Yang, Hongli Chen, Hongfan Sun, Yan Tian, Kexin Liu, Zhen Li and Laiqiang Huang*

Nanoscale Research Letters 2009, 4:1530-1539  doi:10.1007/s11671-009-9431-6

Include


Format