Download references

Open Access Open Badges

Binding Energy and Spin-Orbit Splitting of a Hydrogenic Donor Impurity in AlGaN/GaN Triangle-Shaped Potential Quantum Well

Jun Wang*, Shu-Shen Li, Yan-Wu Lü, Xiang-Lin Liu, Shao-Yan Yang, Qin-Sheng Zhu and Zhan-Guo Wang

Nanoscale Research Letters 2009, 4:1315-1318  doi:10.1007/s11671-009-9398-3

Include


Format