Download references

Open Access Open Badges

The Acute Liver Injury in Mice Caused by Nano-Anatase TiO2

Linglan Ma, Jinfang Zhao, Jue Wang, Jie Liu, Yanmei Duan, Huiting Liu, Na Li, Jingying Yan, Jie Ruan, Han Wang and Fashui Hong*

Nanoscale Research Letters 2009, 4:1275-1285  doi:10.1007/s11671-009-9393-8

Include


Format