Download references

Open Access Open Badges

Structural Characterization of Mesoporous Silica Nanofibers Synthesized Within Porous Alumina Membranes

Zhihong Gong, Guangbin Ji*, Mingbo Zheng, Xiaofeng Chang, Weijie Dai, Lijia Pan, Yi Shi and Youdou Zheng

Nanoscale Research Letters 2009, 4:1257-1262  doi:10.1007/s11671-009-9389-4

Include


Format