Download references

Open Access

The Effect of Iron Oxide Magnetic Nanoparticles on Smooth Muscle Cells

Song Zhang, Xiangjian Chen, Chunrong Gu, Yu Zhang, Jindan Xu, Zhiping Bian, Di Yang* and Ning Gu*

Nanoscale Research Letters 2008, 4:70-77  doi:10.1007/s11671-008-9204-7

Include


Format