Open Access Nano Express

Preparation and Characterization of Mesoporous Zirconia Made by Using a Poly (methyl methacrylate) Template

Guorong Duan*, Chunxiang Zhang, Aimei Li, Xujie Yang, Lude Lu and Xin Wang

Nanoscale Research Letters 2008, 3:118-122  doi:10.1007/s11671-008-9123-7

Accesses  

  • Last 30 days: 95 accesses
  • Last 365 days: 1032 accesses
  • All time: 3156 accesses